Skip to main content

Výpůjční řád Koloběžky Český ráj

Jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Nájemce může být pouze osoba starší 15-ti let.

Nájemce používá koloběžku (včetně příslušenství), jejíž/ jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho nebo dvou dokladů totožnosti a zaplacení ceny půjčovného.

Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoliv změny bez souhlasu provozovatele.

Koloběžku a další zapůjčené věci je nutno před vrácením očistit od hrubých nečistot, pokud tomu tak není, účtujeme poplatek 200 Kč. 

Rezervace koloběžek

Doporučujeme předchozí rezervaci koloběžek. Koloběžky si můžete rezervovat na čísle +420 773 877 550, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes rezervační formulář na adrese: http://www.kolobezky-ceskyraj.cz/homepage/uncategorised/rezervace.

 

Půjčovné a vratná záloha (jistina)

Koloběžky se půjčují na základě

  • předložení jednoho či dvou průkazů totožnosti a zaplacení půjčovného v den zapůjčení koloběžky, nebo po předchozí domluvě zasláním na bankovní účet

Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí koloběžku bezprostředně po jeho zapůjčení (nejpozději však do 30 minut) např. z důvodů nenadálé změny počasí, zdravotního stavu nájemce a v podobných situacích.

V takovém případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek 100 Kč.

Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu jím půjčovného za jím převzatou koloběžku (a případě příslušenství) za každou započatou hodinu a den prodlení s vrácením koloběžky. Smluvní pokuta je stanoven ve výši 150 Kč za každou započatou hodinu, a 399 Kč za každý započatý den. 

Storno podmínky vztahující se k odstoupení od smlouvy ze strany klienta:

  • Při zrušení rezervace, nebo výrazném snížení počtu osob více než 7 dní před začátkem nájmu 0 % ceny.
  • Při zrušení rezervace​, nebo výrazném snížení počtu osob 6 a méně dní před začátkem nájmu 100 % ceny.

Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.

Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu, pokud bude škoda způsobena jeho nesprávným používáním.

Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky (případě i příslušenství) uhradí nájemce cenu ve výši uvedené ve smlouvě o nájmu movitých věcí, kterou podepsal při předání.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

 Nájemce se zavazuje používat při jízdě na koloběžce helmu.

Práva a povinnosti provozovatele

Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku (a příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užívání předmětu nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími. 

Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Doporučení

Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví a hlavu helmou, která je vždy součástí výpůjčky a je ke každé koloběžce zapůjčována zdarma.

Na Malé Skále dne 25. května 2022.